META QUARTET (ANTONELLO SALIS, S. SATTA, R. LAY, DON MOYE) EUROPEAN JAZZ EXPO’2008 JAZZ IN SARDEGNA