ANTONELLO SALIS, DON MOYE , S. SATTA, R. LAY, (META QUARTET ) EUROPEAN JAZZ EXPO’ 2008

META QUARTET (ANTONELLO SALIS, S. SATTA, R. LAY, DON MOYE) EUROPEAN JAZZ EXPO’2008 JAZZ IN SARDEGNA